Jump to content
Enyby

Gathering information about GG errors

Recommended Posts

7 minutes ago, Enyby said:

miếngíTôi không thể giúp bạn. Việt Tôi không hiểu. Anh, cũng không biết nhiều. Trên đó tôi cũng dịch phiên dịch.
Hãy tìm một người có thể dịch và giải thích cho bạn. Nhìn ảnh chụp màn hình. Nó phải là một mô tả về cách bạn đang thực hiện một tìm kiếm. Tôi cần một bản ghi từ đầu đến cuối thực hiện các ứng dụng, không phải là miếng.

 

Is file txt???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yes, the log is a txt file. I need him to get all over during operation program.

And need screenshots from the search results.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Enyby said:

Có, nhật ký là một tập tin txt. Tôi cần anh ấy để có được trên tất cả các chương trình trong thời gian hoạt động. Và cần chụp màn hình từ các kết quả tìm kiếm.
 

File txt in above

Screenshot_2015-11-16-20-48-40.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Txt file is not full. Need full.

 

How it get:

1. Start collect logcat.

2. Start GG

3. Run search.

4. After search end, close GG.

5. Stop collect logcat.

6. Send file to us.

 

Screenshot need from result list, not from search progress.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Enyby said:

File txt là không đầy đủ. Cần đầy đủ.

 

Làm thế nào nó nhận được:

1. Bắt đầu thu thập logcat.

2. Bắt đầu GG

3. Chạy tìm kiếm.

4. Sau khi kết thúc tìm kiếm, gần GG.

5. Ngừng thu logcat.

6. Gửi tập tin cho chúng tôi.

 

Cần chụp màn hình từ danh sách kết quả, chứ không phải từ sự tiến bộ tìm kiếm.

 

2015-11-16-22-04-13.txt

Screenshot_2015-11-16-22-08-53.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Enyby said:

Bạn đã chọn tất cả các vùng. "Những người khác" bao gồm. Không có gì bằng văn bản rằng họ đang chậm. Do đó, tìm kiếm chậm.
Xóa họ. Nói chung, đọc: https://gameguardian.net/forum/topic/7755-info-about-gameguardian/?do=findComment&comment=43488
 

still such abandon. be a little faster

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi, GG dev team, I wanna contribute by helping you in translating into Vietnamese. . What should I do with my translation ? What would I translate ? 

Here is my sample of GG QuickStart


 

Quote

 

*GG cần 1 môi trường để làm việc, vì thế hãy thiết đặt đường dẫn cho những tập tin tạm thời (sinh ra khi hoạt động).

1. Ấn nút "Đường dẫn tạm thời" phía trên.

2. Nhập 1 đường dẫn thõa mãn yêu cầu sau đây: GG sẽ tiêu tốn khoảng vài trăm MB bộ nhớ lưu trữ để hoạt động.

Nếu "Đường dẫn tạm thời" rỗng (bỏ trống), GG sẽ sử dụng bộ nhớ trong.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, Anvee-Vu said:

Hi, GG dev team, I wanna contribute by helping you in translating into Vietnamese. . What should I do with my translation ? What would I translate ? 

Here is my sample of GG QuickStart


 

 

No... a little english works don't translate to vietnamese.. so i hard translate

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Anvee-Vu said:

Hi, GG dev team, I wanna contribute by helping you in translating into Vietnamese. . What should I do with my translation ? What would I translate ? 

Here is my sample of GG QuickStart


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/17/2015, 10:13:54, Enyby said:
If you have problems with the GG - create topic on help forum: https://gameguardian.net/forum/forum/14-help/, do not forget to add the necessary data:

1. Logcat shot during the problem. How to collect Logcat:
https://gameguardian.net/forum/topic/7419-how-to-collect-logcat/

2. The version of Android.

3. Screens with a problem. (
if possible or applicable)

4. Screens with the last tab GG after the problem occurred. (
if possible or applicable)
 
 
Speed of solution your problem depends on availability of these data!

Lk430Lollipop

SShows error and won't start download. What did I miss?

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, RangerRobb said:

Lk430Lollipop

SShows error and won't start download. What did I miss?

You miss with forum topic. This is not for problem at download gg from site.

Share this post


Link to post
Share on other sites

You are correct.  it worked.  trying to use it with Walking Dead no man's land.  It will add resources but when I try to apply the app re-boots.  is it me or the app?

 

Thanks

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, RangerRobb said:

You are correct.  it worked.  trying to use it with Walking Dead no man's land.  It will add resources but when I try to apply the app re-boots.  is it me or the app?

 

Thanks

Sounded like you try change values critical for app and it crashed.

Read this:

https://gameguardian.net/forum/topic/7663-the-general-algorithm-hacking/

https://gameguardian.net/forum/topic/7755-info-about-gameguardian/?do=findComment&comment=43651

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thanks.  I looked over them and it appears that I need to be off line to make the changes stick, but the game won't work when off line...am I still missing something?  Thanks for your patience and assistance.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...