Jump to content
TisNquyen

How I Install Java On Android

Recommended Posts


1 hour ago, bukandewa said:

Neoterm là hút, termux là tốt hơn.

Ảnh chụp màn hình_20190211-093312.thumb.png.a6eef74224f90d96de2be25764369963.png

 

 

But Neotem makes it easier to install Java, and it works on devices that don't need very good root

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, TisNquyen said:

But Neotem makes it easier to install Java, and it works on devices that don't need very good root

You can install termuxarch then install java without root in termux. No more than 1 minutes. I am sure you need more time to download java in neoterm. I think it is because neoterm server location outside the earth lol.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, bukandewa said:

Bạn có thể cài đặt termuxarch sau đó cài đặt java mà không cần root trong termux. Không quá 1 phút. Tôi chắc chắn rằng bạn cần thêm thời gian để tải java trong neoterm. Tôi nghĩ rằng đó là vì vị trí máy chủ neoterm bên ngoài trái đất lol.

My device cannot use termux to install Java, so the simplest thing is I will always use it

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, bukandewa said:

You can install termuxarch then install java without root in termux. No more than 1 minutes. I am sure you need more time to download java in neoterm. I think it is because neoterm server location outside the earth lol.

Agree XD

Last time when i don't have a good dec tools i tried NeoTerm

It took me 40 minutes to download java and it didn't work as well

And finally 10 hours i'm done with this thing and use my dec tool instand of that s--t

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, noblack said:

Đồng ý XD

Lần trước khi tôi không có công cụ dec tốt, tôi đã thử NeoTerm

Tôi mất 40 phút để tải xuống java và nó cũng không hoạt động

Và cuối cùng 10 giờ tôi đã hoàn thành việc này và sử dụng công cụ dec của tôi ngay lập tức

😉

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, TisNquyen said:

My device cannot use termux to install Java, so the simplest thing is I will always use it

cd && git clone https://github.com/sdrausty/TermuxArch
./TermuxArch/setupTermuxArch.sh

install termuxarch first with command above. 

Then after finished

pacman -Syy
pacman -S jdk8-openjdk
1 hour ago, noblack said:

Agree XD

Last time when i don't have a good dec tools i tried NeoTerm

It took me 40 minutes to download java and it didn't work as well

And finally 10 hours i'm done with this thing and use my dec tool instand of that s--t

Like I said, server location is outsit the earth 😂

Edited by bukandewa

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2/11/2019 at 5:15 PM, bukandewa said:

cd && git clone https://github.com/sdrausty/TermuxArch
./TermuxArch/setupTermuxArch.sh

install termuxarch first with command above. 

Then after finished


pacman -Syy
pacman -S jdk8-openjdk

Like I said, server location is outsit the earth 😂

how to download java in termux?. i don't have github files java

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×