Jump to content

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

_W0LF_

How to protect my lua script(Encode/decode)

Recommended Posts

Hello every1, so i made a script for my fav game and uploaded a video about it on youtube, and someone just copied it and uploaded to his channel with a different script name. Of course, I told youtube about it and I'm waiting for a strike on his video, but so that wont happen again, I wanna know how could i encrypt/decrypt a lua script so that gg could read it( i dont care about the logs and gg history ) but people cant open it and copy to their file. I will also put my script here so if anyone could encrypt and doewnt know how to explain it, I would be very thankful if gg will read it afterwards.

w0lfhax.lua

Share this post


Link to post
Share on other sites

@

1 hour ago, _W0LF_ said:

@ Bạn có thể giúp gì không? Tôi cũng đính kèm tập lệnh mới mà tôi đã tạo

com.rtsoft.growtopia.lua

 

On 8/6/2018 at 15:56, _W0LF_ said:

Xin chào every1, vì vậy tôi đã thực hiện một kịch bản cho trò chơi fav của tôi và tải lên một video về nó trên youtube, và ai đó chỉ cần sao chép nó và tải lên kênh của mình với một tên kịch bản khác nhau. Tất nhiên, tôi đã nói với youtube về nó và tôi đang chờ một cuộc đình công trên video của anh ấy, nhưng vì vậy sẽ không xảy ra lần nữa, tôi muốn biết làm thế nào tôi có thể mã hóa / giải mã một kịch bản lua để gg có thể đọc nó (tôi không quan tâm nhật ký và lịch sử gg ) nhưng mọi người không thể mở và sao chép vào tệp của họ. Tôi cũng sẽ đặt kịch bản của tôi ở đây để nếu ai đó có thể mã hóa và không biết làm thế nào để giải thích nó, tôi sẽ rất biết ơn nếu gg sẽ đọc nó sau đó.

w0lfhax.lua

 

1 hour ago, _W0LF_ said:

@ Bạn có thể giúp gì không? Tôi cũng đính kèm tập lệnh mới mà tôi đã tạo

com.rtsoft.growtopia.lua

 

com.rtsoft.growtopia.lua.bin.lua

w0lfhax.lua.bin.lua

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thanks a lot man ? Im wondering how did u encrypt this tho..?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Finally found it. d*** thanks a lot u pointed me into the right direction ?

_______________________________________________
added 0 minutes later

That was d*mn not d1ck

_______________________________________________
added 2 minutes later

?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Plz show me how to encode my script i dont know how plz show me 

Share this post


Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...